11
Apeirón, Park vedy a techniky

Autor(i)
Bc. Dominika Ľudviková
Miesto/lokalita
E50, 010 01 Žilina, Slovensko

Semestrálna práca

Škola
Technická univerzita Košice
Fakulta
Fakulta umení
Konzultant
doc. Ing. arch. Juraj Koban, PhD.
Apeirón, Park vedy a techniky

Témou práce je interaktívny park vedy a techniky pri priehrade Vodné dielo v Žiline. Téma vzišla z potreby Žilinského samosprávneho kraja na výstavbu planetária,
ktoré v kraji chýba. Pre zaujatie väčšieho okruhu ľudí, bola téma rozšírená na interaktívny
park vedy a techniky, ktorého súčastou je aj planetárium.
Umiestnenie
objektu pri priehrade nie je náhodné, reaguje na dané prostredie a prispôsobuje sa
mu. Hmotovo vychádza objekt z formy znaku nekonečna, ktorý je v najnižšom bode doplnený
o hmotu planetária. Jedná sa o poňatie neohraničenosti vesmíru, ktorý bol na počiatku
zhmotnený v malej guli s nekonečnou energiou a hmotnosťou, ktorú predstavuje
práve planetárium. Objekt bol osadený na stredovú os medzi vodnou plochou a terénom.
Stavba je úsekovo členená na ramená, ktoré sa postupne dvíhajú a klesajú, pričom ide o
vyjadrenie neustáleho pohybu, ktorý je charakteristický pre elementárne častice, z
ktorých je vesmír zložený. K budove boli pridané štyri objekty, ktoré majú funkciu
nástupných bodov a okrem toho sú aj podpornými konštrukciami pre samotný objekt.

Poloha na mape