15
ŽILINA, M[i]ESTO NA 3 RIEKÁCH

Autor(i)
Ing. Jakub Vydra
Miesto/lokalita
Nábrežie Rajčianky 4, 010 04 Žilina-Závodie, Slovensko
ŽILINA, M[i]ESTO NA 3 RIEKÁCH

ŽILINA, MESTO VYBUDOVANÉ NA SÚTOKU 3 RIEK, BEZ ŽIVOTA PRI VODE. RIEKA AKO HLAVNÝ MESTOTVORNÝ PRVOK
OSTÁVA V MODERNEJ ŽILINE BEZ SPOJENIA S ĽUĎMI.

ZÁMEROM ŠTÚDIE JE POUKÁZAŤ NA MOŽNOSTI VYUŽITIA NÁBREŽIA, VYVOLANIE DISKUSIE O POTREBE OŽIVENIA MIEST
V MESTE, VODNÝMI TOKMI PRETEKAJÚCIMI MESTOM A ICH PREMENA Z ÚZEMNEJ BARIÉRY NA PLNOHODNOTNÝ
MESTOTVORNÝ PRVOK. CIEĽOM NIE JE POSKYTNÚŤ EXAKTNÉ RIEŠENIE PROBLÉMOV SPOJENÝCH S NÁBREŽÍM, ANI
UKÁZANIE KONKRÉTNYCH HMOTOVÝCH RIEŠENÍ. ŠTÚDIA SI VZALA ZA SVOJE POUKÁZANIE NA PROBLEMATIKU
NAPOJENIA A KRIŽOVANIA NÁBREŽIA S HLAVNÝMI TRASAMI, DOPLNENIE CHÝBAJÚCEJ
INFRAŠTRUKTÚRY SPOLU SO ZLEPŠENÍM KVALITY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, KTORÉ JE V DNEŠNEJ DOBE COVIDU, V
SÚVISLOSTI S REŠTRIKCIAMI A POTREBOU SLOBODNÉHO POHYBU V BEZPEČNOM PROSTREDÍ EŠTE VÝRAZNEJŠIE .

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA ZACHYTÁVA ÚSEK TOKU RAJČANKY OD KRIŽOVANIA S ULICOU KRAGUJEVSKÁ PO KRIŽOVANIE S
ULICOU J. ZÁVODSKÉHO. POKÚŠA SA O DEMONŠTRÁCIU VYUŽITEĽNOSTI NÁBREŽIA V CELEJ SVOJEJ
DĹŽKE PRIETOKU MESTOM. ÚSEK REAGUJE NA EXISTUJÚCE A BUDÚCE DOPRAVNÉ TRASY V JEHO
BEZPROSTREDNOM OKOLÍ A KRIŽOVANÍ S TOKOM RIEKY. PRVÝM REDPOKLADOM NA VYUŽITIE NÁBREŽIA JE VZHĽADOM
NA NEDOSTUPNOSŤ ĽAVÉHO BREHU JEHO OCHRANA A ROZVINUTIE PRIRODZENÉHO PÔVODNÉHO BIOTOPU, ZATIAĽ ČO
PRAVÝ BREH BUDE AKTÍVNE VYUŽÍVANÝ.

Poloha na mape