21
Nábrežie Váhu a vodojem Sloveny

Autor(i)
Katarína Sočuvková, Ján Svrček
Miesto/lokalita
Kysucká 540/9, 010 01 Žilina, Slovakia
Odhadovaná cena
?
Nábrežie Váhu a vodojem Sloveny

Myšlienkou návrhu je skultúrniť a viac začleniť povodie rieky Váh k Žiline, k centru mesta.
Dosiaľ vcelku zanedbaná oblasť má veľký potenciál rozšíriť možnosti športu, rekreácie a kultúry v meste.

Návrh predstavuje koncept úprav bezprostredného okolia rieky – spevnenie a prepojenie brehov, vybudovanie zostupových platform k vode, ako aj
vytvorenie bodu záujmu zrekonštruovaním veže vodojemu Sloveny na vyhliadkovú vežu s galériou.

Nábrežie Váhu

Návrh načŕta prepojenie brehov rieky dvoma lávkami pre peších a cyklistov. Vytvorí sa takto okružná trasa, ktorá pozýva k športu aj k prechádzke bez toho, aby sa človek musel vracať naspäť po tej istej trase ako je tomu teraz.
Zároveň sa viac prepojí centrum Žiliny s druhou stranou Váhu – Budatínom, skráti sa cesta k zámku ako aj k vodáckemu kanálu.
Spevnením brehov a vytvorením zostupových plôch vzniknú miesta pre oddych, organizovanie piknikov a spoločensko-kultúrnych podujatí.

Vodojem Sloveny – vyhliadka, galéria

Táto nepriehľadnuteľná stavba na sútoku riek Váhu a Kysuce, ktorá v minulosti slúžila ako vodojem pre závod Sloveny, je dnes len reklamnou plochou a akýmsi podstavcom na antény.
Zámerom, je „objať“ túto črtu Žiliny a pretvoriť ju na kultúrno-spoločenský priestor, bod záujmu, ktorý značne obohatí priľahlú oblasť riek a má za účel pritiahnúť obyvateľstvo a turistov.
Zrekonštruovaním veže vodojemu Sloveny a pretvorením jej funkcie na vyhliadkovú vežu s galériou sa vybuduje príležitosť ku kultúrnemu vyžitiu ako aj k nevšedným výhľadom – na centrum mesta, povodie rieky Váh, sútok dvoch riek, Budatínsky zámok.
Bezprostredné okolie veže je pretvorené na parčík – oddychovú zónu s možnosťami posedenia a občerstvenia sa v navrhovanej prevádzke kaviarne.
Takisto návrh myslí na bezpečný prístup k rieke vybudovaním schodiska popri moste pre autá.

Poloha na mape